BRUKSVILKÅR:

Disse bruksvilkår/tilgangsavtalen (Avtalen) er i dag (Avtaledato) inngått mellom

Eiendomsmeglerskolen og Kunden er hver for seg også benevnt Part og i fellesskap også benevnt Partene. 

Gjelder misligholdet forhold som kan rettes, skal det først gis skriftlig anmodning om retting med frist på tretti (30) dager for gjennomføring. Dersom retting ikke skjer innen fristen, kan heving gjennomføres etter varsel som regulert i dette punkt første avsnitt. 

En Part kan i force majeure-situasjoner heve Avtalen med den andre Parts samtykke, eller med 10 kalenderdagers varsel hvis virkningene av force majeure-situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer. I forbindelse med force majeure-situasjoner har Partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen Part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.